Platební a dodací podmínky

Uzavření smlouvy a platební podmínky
a. Smluvní strany berou na vědomí, že k uzavření smlouvy, na základě které Poskytovatel poskytne za smluvených podmínek včetně podmínek uvedených v těchto VOP Uživateli v článku I. specifikovanou službu dojde v okamžiku odeslání objednávky Uživatelem, tedy konkrétně kliknutím na tlačítko "Objednat" v sekci Košík v Systému.
b. Uživatel zaplatí cenu za objednané služby prostřednictví platební brány Systému nebo v hotovosti u personálu Restaurace nebo platební kartou přes platební terminál Restaurace.
c. Výše ceny vztahující se k jednotlivým službám nebo zboží je uvedena vždy u každé položky v elektronickém jídelním lístku Systému.
d. Cena za službu zahrnuje poplatek za její užití dle bodu IV. těchto VOP.

Práva a povinnosti smluvních stran
a. Uživatel je oprávněn při využívání služeb Poskytovatele postupovat pouze smluveným způsobem, a dále také tak, aby nedocházelo k zásahům do programového vybavení Poskytovatele, aby nebylo zasahováno do práv ostatních Uživatelů. Nedovoleným jednáním ze strany Uživatele je zejména užívání postupů, mechanismů či programů, které by mohly ovlivnit existenci a fungování webu Poskytovatele.
b. Poskytovatel je povinen poskytnout Uživateli služby, které si Uživatel u Poskytovatele objedná a zároveň uhradí cenu služby ve prospěch Poskytovatele.
Ochrana osobních údajů
a. Uživatel bere na vědomí, že akceptací těchto VOP vyjadřuje zároveň souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
b. Uživatel souhlasí s tím, aby Poskytovatel zpracovával osobní údaje sám, případně pověřil zpracováním třetí osobu – zpracovatele.
c. Osobní údaje budou zpracovány za účelem naplnění smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Uživatelem, a to dle podmínek uvedených na stránce webu Poskytovatele.
d. Uživatel může souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemným oznámením doručeným na korespondenční adresu Poskytovatele. Vzhledem k tomu, že bez možnosti zpracování osobních údajů Uživatele nemá Poskytovatel možnost řádně zajistit poskytování služby ve smyslu těchto VOP, bere Uživatel na vědomí, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů je Poskytovatel oprávněn neposkytnout Uživateli objednanou službu, nebude-li dohodnuto jinak.
Závěrečná ustanovení
a. Vztahy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, které nejsou zvlášť upraveny v těchto VOP, se řídí právními předpisy České republiky a případné spory bude rozhodovat příslušný soud.
b. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn VOP měnit, a to zejména s ohledem na vývoj na trhu, zákonů České republiky a používaných technologií.
c. Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2019 a Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění Uživatelů

Vítejte zpět od 1.6.2021 můžete těšit na celou naší nabídku. objednávky nebo rezervaci na tel. č. 773594850. Těšíme se